Mot en bättre samlevnad
mellan människan och vargen

VargLIFE förmedlar information om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokal nivå och skapar verktyg för förebyggande av olägenheter och skador orsakade av varg.

Projektet fokuserar på följande teman

Insamlingen av DNA-prover utökas till att täcka alla vargrevir under projektets gång. Med hjälp av DNA-prover preciseras beståndsuppskattningen. Nya volontärer utbildas för att delta i provinsamlingen.
Nätverket av rovdjurskontaktpersoner utökas och stärks, projektplanerarna ger råd och sprider information till lokala invånare i vargområdena, och verksamheten i revirsamarbetsgrupperna utvecklas.
En polis och en jakt- och fiskeövervakare patrullerar tillsammans för att förebygga naturresursbrott och olagligt dödande av varg.
Projektet förmedlar information om vargens biologi och förebyggande av vargskador. Inom projektet utvecklas praktiska åtgärder för att förebygga skador, till exempel hundvästar som skyddar jakthundar. Därtill erbjuder projektet lantgårdar hjälp för att skydda tamdjuren.
Vid förvaltningen av vargstammen skall olika mål och situationer beaktas. Projektet tar fram verktyg för att planera åtgärder.
Medborgarna, medierna och riksdagen får tillförlitlig, aktuell och mångsidig information om vargen.

Aktuellt

Milstolpar

Projektet inleds i oktober.

Insamling av DNA-prover och uppföljning: Luke planerar hur DNA-prover samlas.

Växelverkan och samarbete i vargområdena: Planerarna vid Finlands viltcentral inleder sitt arbete.

Patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare i östra Finland:Vildmarkspatrullen i östra Finland inleder sitt arbete.

Kommunikation: VargLIFE-konton lanseras i sociala medier.

Insamling av DNA-prover och uppföljning: Experter från olika nordiska och europeiska länder diskuterar om hur DNA-prover samlas och analyseras i varje land. En utvidgad insamling av DNA-prover inleds i november. Anvisningarna för insamling uppdateras. Utvecklingen av insamlingsresultatservice börjar.

Växelverkan och samarbete i vargområdena: En enkät genomförs för att evaluera medborgarnas inställning till vargen. Planerarna vid Finlands viltcentral blir bekant i vargområderna genom möten och träffen. De samarbetar med invånarna. Utblidningen för rovdjurskontaktpersoner uppdateras.

Patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare i östra Finland: Patrullen fortsätter att arbeta.

Förebyggande av skador: En litteraturöversikt över europeisk praxis för samexistens med varg utarbetas. Seminarium om förebyggande av hundskador organiseras.

Modellverktyg för förvaltningen av vargstammen: Utveckling av modellverktyget börjas. Intressentgrupperna frågas om vilken typ av utmaningar verktyget kommer att möta.

Kommunikation: Projektet presenteras i olika medier. Hanketta esitellään eri medioissa. Ett informationspaket om varg färdigställs för riksdagsledamöter och journalister. En seminarium ordnas för journalister. Riksdagsledamöterna informeras om aktuella åtgärder. Informationsmaterial om stora rovdjur och varg utarbetas för skolor och för medborgarna.

Insamling av DNA-prover och uppföljning: Insamlingen fortsätter. En sammanfattning av den tidigare samlingsperioden kommer att publiceras. Utvecklingen av insamlingsresultatservice börjar.

Växelverkan och samarbete i vargområdena: Planerarna vid Finlands viltcentral samarbetar med vargområdenas invånare. Gemensamma arbetsrutiner skapas för revirsamarbetsgrupperna. Utbildningsmaterial för rovdjurkontaktpersoner hittades online.

Patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare i östra Finland: Patrullen fortsätter att arbeta.

Förebyggande av skador: Apparater för att fördriva vargar testas i olika tamdjurgårdar. Rovdjursstängsel befordras inom några dagar till tamdjurgårdar som behöver det.

Modellverktyg för förvaltningen av vargstammen: Et nytt verktyg för flerartsförvaltning testas inom de första älgförvaltningsområdena. Den första versionen av modellverktyget är färdig.

Kommunikation: Projektet informerar om framstegen i åtgärderna. En terrängutflykt och seminarium ordnas för journalister. Riksdagsledamöterna informeras om aktuella åtgärder. Informationsmaterial om stora rovdjur och varg utarbetas för skolor och för medborgarna. De första besöken till skolor görs.

En lägesrapport över projektet utarbetas.

Insamling av DNA-prover och uppföljning: Insamlingen fortsätter. En sammanfattning av den tidigare samlingsperioden kommer att publiceras. Utvecklingen av insamlingsresultatservice börjar.

Växelverkan och samarbete i vargområdena: Planerarna vid Finlands viltcentral samarbetar med vargområdenas invånare. Revirsamarbetsgrupper ger gemensamma riktlinjer.

Patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare i östra Finland: Patrullen fortsätter att arbeta.

Förebyggande av skador: Apparater för att fördriva vargar testas i olika tamdjurgårdar. Rovdjursstängsel befordras inom några dagar till tamdjurgårdar som behöver det. Utveckling för en ny version av jakthundars skyddsväst börjas.

Modellverktyg för förvaltningen av vargstammen: Verktyget för flerartsförvaltning testas inom älgförvaltningsområdena. Modellverktyget testas.

Kommunikation: Projektet informerar om framstegen i åtgärderna. Ett seminarium som handlar om konflikter mellan människa och varg ordnas i Helsingfors. Ett möte för allmänheten ordnas kring temat varg i Västnyland. En terrängutflykt och seminarium ordnas för journalister. Riksdagsledamöterna informeras om aktuella åtgärder. Besöken till skolor fortsätter.

Insamling av DNA-prover och uppföljning: Insamlingen fortsätter. En sammanfattning av den tidigare samlingsperioden kommer att publiceras. Resultaten av DNA-uppföljningen presenteras i en vetenskaplig publikation.

Växelverkan och samarbete i vargområdena: Planerarna vid Finlands viltcentral samarbetar med vargområdenas invånare.

Patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare i östra Finland: Patrullen fortsätter att arbeta.

Förebyggande av skador: Guide för att förebygga skador publiceras. Rovdjursstängsel befordras inom några dagar till tamdjurgårdar som behöver det. Den andra versionen av jakthundars skyddsväst blir färdig.

Modellverktyg för förvaltningen av vargstammen: Verktyget för flerartsförvaltning testas inom älgförvaltningsområdena. Modellverktyget för att förutse åtgärder i förvaltning av vargstammen införas.

Kommunikation: Projektet informerar om framstegen i åtgärderna. En terrängutflykt och seminarium ordnas för journalister. I Västnyland ordnas ett informationsmöte för journalister och ett möte för invånarna kring temat varg. Riksdagsledamöterna informeras om aktuella åtgärder. Besöken till skolor fortsätter.

Insamling av DNA-prover och uppföljning: Insamlingen fortsätter. En sammanfattning av den tidigare samlingsperioden kommer att publiceras.

Växelverkan och samarbete i vargområdena: Planerarna vid Finlands viltcentral samarbetar med vargområdenas invånare. En enkät genomförs för att utreda medborgarnas inställning till varg.

Patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare i östra Finland: Patrullen fortsätter att arbeta.

Förebyggande av skador: Apparater för att fördriva vargar testas i olika tamdjurgårdar. Rovdjursstängsel befordras inom några dagar till tamdjurgårdar som behöver det. Jakthundars skyddsvästa blir färdig för marknaden.

Modellverktyg för förvaltningen av vargstammen: Verktyget för flerartsförvaltning testas inom älgförvaltningsområdena. Modellverktyget blir färdig. Modellverktygen presenteras i vetenskapliga publikationer.

Kommunikation: Projektet informerar om framstegen i åtgärderna. En terrängutflykt och seminarium ordnas för journalister. Riksdagsledamöterna informeras om aktuella åtgärder. Besöken till skolor fortsätter.

Det arbete som har gjorts inom projektet inklusive resultaten utvärderas.

En slutrapport publiceras.

Insamling av DNA-prover och uppföljning: Insamlingen av DNA-prover har utökat till att täcka alla vargrevir. Med hjälp av DNA-prover preciserar beståndsuppskattningen.

Växelverkan och samarbete i vargområdena: Finlands viltcentral fortsätter att samarbete med vargområdenas invånare. Utbildningsmaterialet för rovdjurkontaktpersoner är tillgängligt på internet. Revirsamarbetsgrupper stödjer invånare i området och förmedlar lokal information till Finlands viltcentral.

Patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare i östra Finland: Samarbete mellan polis och Forststyrelsen fortsättas.

Förebyggande av skador: Apparater som befinnas effektivt för att fördriva vargar kan lånas från Finlands viltcentrals regionkontor. Jakthundars skyddsväst minskar skador på jakthundar.

Modellverktyg för förvaltningen av vargstammen: Modellverktyg stödjer förvaltningen av vargstammen.

Kommunikation: Projektpartners fortsätter samarbete i kommunikation. Information genererad av projektet förblir på nätet (susilife.fi, riistahavainnot.fi, suurpedot.fi).

Följ projektet på sociala medier

Partners och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo