Om projektet

VargLIFE förmedlar information om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokal nivå och skapar verktyg för förebyggande av olägenheter och skador orsakade av varg.

Varg som rör sig i områden där människor bor ger upphov till oro, rädsla och ibland skador på hundar och husdjur. Människor har starka åsikter och känslor om vargen och debatten kan lätt hetta till speciellt i sociala medier.

Vargen har klassificerats som en hotad art i Finland och vargstammen befinner sig inte på en gynnsam bevarande nivå. Det är svårt att uppnå en livskraftig vargstam om medborgarna inte upplever att de kan leva med vargen i sin omgivning.

VargLIFE har följande tre mål:

  1. Att minska de negativa effekterna av vargens närvaro, så som rädsla, oro och angrepp på hundar och husdjur.
  2. Att öka acceptansen för varg i samhället.
  3. Att ta fram verktyg för förvaltning av vargstammen, till exempel för att förhindra olagligt dödande av varg.

Vad innebär samexistens mellan människa och varg?

VargLIFE arbetar för att främja samexistensen mellan människan och vargen. Samexistens innebär att människor och vargar kan leva i samma områden så att de stör varandra så lite som möjligt.  För att kunna leva sida vid sida med rovdjur behöver medborgarna få både information och stöd.

Vargen hör inte hemma på gårdsplanen. Med en gårdsplan avses ett skött område som bostads- eller produktionsbyggnaden bildar, och som är i kontinuerlig användning. Samexistens innebär med andra ord inte att man ska tolerera att vargen rör sig på ens gårdsplan.

Vad innebär då samexistensen? Den innebär bland annat att medborgarna vet vem de ska kontakta om de ser vargspår på sin gårdsplan och känner sig oroade. Eller att människorna kan identifiera och eliminera sådant på gården som kan locka vargarna till gården. Ett fungerande samarbete mellan medborgarna, rovdjurskontaktpersonerna och viltvårdsmyndigheterna garanterar att vargarna i området följs upp, vargars besök på gårdarna motarbetas aktivt och upprepade vargbesök leder till åtgärder innan vargen orsakar fara.

Fem partner genomför VargLIFE

Naturresursinstitutet samordnar projektet. Naturresursinstitutet ansvarar för att projektet genomförs, följer upp åtgärderna, samt sköter rapporteringen, ekonomin och kommunikationen. Dessutom arbetar institutet inom projektet med att utveckla DNA -inventeringen och verktyg för modellering för stamförvaltningen samt deltar i utvecklingen av nätverket av rovdjurskontaktpersoner.

Finlands viltcentral arbetar speciellt med att förebygga skador och främja samarbetet i områden där det finns varg. Viltcentralen utvecklar bland annat nätverket av rovdjurskontaktpesoner och revirsamarbetsgrupperna. Viltcentralens planerare för VargLIFE samarbetar med lokalbefolkningen i vargområden för att förebygga skador.

Forststyrelsen svarar för evenemangen för redaktörer och deltar både i kommunikationen och i insatser för att bekämpa olagligt dödande av varg. En jakt- och fiskeövervakare från Forststyrelsen är den ena i vildmarkspatrullen som är verksam i Östra Finland.

Polisinrättningen i Östra Finland är en viktig aktör i arbetet för att förhindra olagligt dödande av varg. Polisen utgör den andra parten i vildmarkspatrullen i Östra Finland.

Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund ordnar publik- och medieevenemang och skolbesök i Västra Nyland under 2022 och 2023.

Parterna har var sitt ansvarsområde, men de samarbetar aktivt med varandra under projektets alla teman. VargLIFE sysselsätter cirka 50 personer, sju av dem på heltid.

Budgeten för projektet

VargLIFE inleddes den 1 oktober 2019 och avslutas den 30 september 2025.

Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras programmet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och de verkställande organisationerna. Centralförbundet för lant och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att skydda tamdjuren och förebygga vargangrepp.

 

Finansiär Belopp
EU-programmet LIFE 3,017 mn €
Jord- och skogsbruksministeriet 720 000 €
Miljöministeriet 50 000 €
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf 30 000 € *
Verkställande organisationernas egen finansiering 1,697 mn €
Totalt 5.513 mn €

 

* MTK finansierar åtgärder för att skydda tamdjuren och förebygga vargangrepp.

Kolla in projektplanens sammanfattning (på engelska)

Mer information om EU-programmet LIFE och samexistens mellan människa och varg i EU

LIFE programmet (ec.europa.eu)

EU:s Life-program – finansiering för miljö- och klimatprojekt (ym.fi)

LIFE programme (på engelska, cinea.ec.europa.eu)

 

EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores (på engelska, ec.europa.eu)

Ongoing LIFE projects with a focus on one or more Large Carnivore species of Europe (på engelska, ec.europa.eu)

SusiLIFE

VargLIFE förmedlar information om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokal nivå och skapar verktyg för förebyggande av olägenheter och skador orsakade av varg.

Partners och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo