Insamling av DNA-prover och uppföljning

Teman

Insamlingen av DNA -prover utökas under projektets gång till alla vargrevir. Med hjälp av DNA -prover preciseras stamberäkningen. Frivilliga utbildas för insamling av prover.

Både forskare och medborgare vill veta och var vargar rör sig och hur de förökar sig. Var går gränserna för flockens revir? Har flocken blivit större? Har samma individ rört sig i området tidigare eller är den bara på genomfart? Varifrån har en ung varg kommit? De här frågorna kan besvaras med hjälp av DNA -prover.

Alla vargrevir omfattas av DNA -inventering

Det vanligaste DNA -provet är vargspillning, men ibland tillvaratas urinprov från snön eller salivprov från bett på dödade djur. Från vargar som påträffas döda eller fälls med dispens tas vävnadsprover.

I Finland har DNA -prover på varg samlats in från terrängen sedan år 2013. Då VargLIFE inleddes hade det samlats in täckande DNA -prover endast från en del av vargreviren i Finland. Insamlingen utökas under projektets gång till alla vargrevir.

Vargobservationerna som registreras av rovdjurskontaktpersonerna och DNA -proverna som fältarbetet inom forskningen samlar in bidrar tillsammans till att nå en mer exakt uppskattning av vargbeståndet i landet. Ett särskilt mål i VargLIFE är att undersöka vilka par som får valpar och var vargstammen kan förväntas öka.

VargLIFE utbildar frivilliga provinsamlare och samarbetar internationellt

DNA -prover på varg samlas för närvarande in av Naturresursinstitutets fältmedarbetare och ett antal frivilliga. Bland de frivilliga finns rovdjurskontaktpersoner, jägare och andra som rör sig ute i skog och mark. VarLIFE utbildar fler frivilliga som samlar in DNA -prover från terrängen.

Resultaten av DNA-inventeringen läggs redan nu ut i tjänsten luonnonvaratieto.luke.fi (tidigare riistahavainnot.luke.fi). Under projektet ska tjänsten bearbetas och göras mer användarvänlig.

VargLIFE samarbetar med andra länder för att utveckla DNA-inventeringen. Vargstammen i Finland är viktig för våra grannländer, speciellt för Norge och Sverige. Vargarnas migration från Finland till Sverige och Norge spelar en avgörande roll. Genom migrationen ökar den genetiska variationen i den skandinaviska vargpopulationen vilket minskar inaveln. Informationsutbyte och samarbete med Ryssland är nödvändigt eftersom vargar rör sig över gränsen i båda riktningarna. Även i Centraleuropa pågår arbete för att förbättra DNA -inventeringen.

 

Insamlarens utrustning: plastpåsar, skyddshandskar och etiketter. © VargLIFE

Åtgärdernas tidsplan och genomfört arbete

Information om DNA -metoden och resultaten av DNA-inventeringen läggs ut på nätet under hela projektet.

År 2020 fastställs en exakt plan för utvecklingen och utbredningen av DNA-provinsamlingen. Planen utarbetas i samarbete med experter från grannländerna och andra länder i Europa. Nya insamlare utbildas under hösten för följande insamlingssäsong. Insamlingssäsongen infaller årligen mellan november och februari.

Från och med 2021 kan nuvarande rovdjurskontaktpersoner utbilda sig till insamlare av DNA -prover. Insamling av DNA -prover fogas till utbildningsmaterialet för nya rovdjurskontakter.

År 2022 utarbetas en teknisk rapport om utvecklingen av och framstegen inom insamlingen av DNA -prover.

Åren 2023—2025 utvidgas insamlingen av DNA -prover med ett revir i taget till att täcka hela Finland.

Efter projektet har den årliga insamlingen av DNA -prover utvidgats till alla vargflockars och vargpars revir. DNA -inventering ger en mer exakt populationsuppskattning för varg.

Vill du samla in DNA -prover?

Mera information om hur att samla in DNA-prover (luonnonvaratieto.luke.fi).

Vill du veta mer om detta? Klicka på länkarna för intressant läsning.

DNA -inventering ger ny information om vargarnas rörelser och om vargpopulationen (luke.fi)

Genetiska metoder för identifiering av vargar (suurpedot.fi)

 

Utvecklingen av DNA -inventeringen inleddes genom idéspåning och informationsutbyte tillsammans med internationella forskare och experter. © VargLIFE

Omslagsbild: © Vastavalo / Niko Pekonen

Nyheter om detta temat

Partners och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo