Modellverktyg för förvaltningen av vargstammen

Teman

Vid förvaltningen av vargstammen ska många olika mål och situationer beaktas. Projektet tar fram verktyg för att ha en möjlighet att planera åtgärder och för att förutse möjliga effekter av åtgärderna.

Genom stamförvaltningen säkerställs att vargen förblir en del av den finska naturen även i framtiden. Stamförvaltningen av varg är en invecklad helhet. Stammen påverkas bland annat direkt av tillgången till föda och indirekt av människornas attityder. Å andra sidan påverkar vargen själv sin miljö. Inom stamförvaltningen måste man ta hänsyn till olika synpunkter.

Modellverktyg används för att utifrån expertinformation och forskningsrön beräkna sannolikheten för olika scenarier som kan uppstå vid förvaltningen. Verktygen hjälper myndigheterna att avväga olika förvaltningsåtgärder.

VargLIFE utarbetar två modellverktyg

Modellverktyget för beståndsförvaltning (eng. ”management strategy evaluation tool”, MSE) hjälper viltförvaltningen att förutspå förändringar i vargstammen och bedöma konsekvenserna av förvaltningsåtgärder. Exempel på sådana åtgärder är att förebygga skador med rovdjursstängsel, ta ut en eller flera vargindivider eller att driva bort vargen från bebyggelse.

Modellen anger bland annat med vilken sannolikhet vargangreppen på produktionsdjur och tamdjur minskar ifall man installerar nya rovdjursstängsel på området. Man kan också beräkna vilka konsekvenser en förändring i vargpopulationen kan få på till exempel älgstammen och på antalet vargangrepp på tamdjur.

Modellverktygen kommer att utnyttjas speciellt vid stamförvaltningen av flera arter. Vargen påverkar stammarna av klövdjur, så som älg och hjort. Å andra sidan påverkar klövdjursstammarna även vargstammen. Orsakssambanden är så komplexa och komplicerade att människan inte kan uttyda dem utan hjälp av datorer. Modellverktyget hjälper oss att analysera kopplingarna och konsekvenserna av olika åtgärder på ett effektivare, snabbare och mer transparent sätt.

MSE-modelverktygets prototyp på engelska (drive.google.com, zip-fil), uppdaterad 26.8.2021

Myndighetsverktyget sammanställer en kartbild över var vargar rör sig och förutspår var risken för olagliga aktiviteter mot varg är störst. Med olagliga aktiviteter avses till exempel att skada vargar eller att döda vargar utan tillstånd. Risken för olagliga handlingar är självfallet störst i områden där det finns varg. Vid riskbedömningen beaktas tidigare fall av olagliga aktiviteter och influtna tips. Verktyget ska användas av myndigheter, och det hjälper jakt- och fiskeövervakningen att effektivera och rikta in övervakningen.

Utvecklingsarbetet görs tillsammans med intressegrupper

Hurdana resultat modellverktyget ger för stamförvaltningen beror i hög grad på vilka teman och material som ingår i verktyget. Därför behöver kodarna hjälp med att utarbeta verktyget.

VargLIFE samlar in representanter för viltförvaltningen och intressegrupper till diskussion för att definiera de utmaningar som verktyget skall söka lösningar till. På så sätt kan modellverktyget i framtiden hjälpa alla som arbetar med vargrelaterade uppgifter, från myndigheter till jägare och rådgivare på djurgårdar.

Tidsplan och genomfört arbete

År 2020 sammankallas aktörer inom viltförvaltningen och intressegrupper som arbetar med vargrelaterade teman för att utforma modellverktyget. Utvecklingen av myndighetsverktyget inleds också.

Åren 2021—2022 utvecklas och testas bägge verktyg. Verktygen vidareutvecklas utifrån testresultaten och feedbacken.

År 2023 implementeras bägge verktyg. Verktyget för flerartsförvaltning testas på några utvalda älgförvaltningsområden. Efter implementeringen inhämtas mer feedback och uppföljningsdata om hur väl verktygen stöder stamförvaltningen. Båda verktygen justeras under projektet utifrån feedbacken.

År 2024 beskrivs verktygen i vetenskapliga publikationer och populärvetenskapliga artiklar.

Efter projektet stöder modellverktygen stamförvaltningen för varg så att man i besluten bättre kan beakta till exempel människornas attityder, antalet vargangrepp och klövdjursstammarna.

Vill du veta mer om detta? Klicka på länkarna för intressant läsning.

MSE-verktyget vid fiskeriplanering (fao.org) (på engelska)

 

Omslagsbild: © Vastavalo / Pentti Sormunen

Nyheter om detta temat

Partners och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo