Patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare i östra Finland

Teman

En polis och en jakt- och fiskeövervakare patrullerar tillsammans för att förebygga och övervaka jaktbrott. De fokuserar speciellt på att förebygga olagligt dödande av varg.

Vargen förökar sig effektivt, men trots det växer vargstammen långsamt. Den långsamma populationsökningen kan inte förklaras med naturlig dödlighet, trafikdödlighet, sjukdomar eller jakt med dispens. Enligt forskningen är en av orsakerna till den långsamma tillväxten av vargstammen olagligt dödande av varg, men de misstänkta åker sällan fast.

En orsak till olagligt dödande av varg antas vara att människor blir frustrerade på myndigheternas oförmåga att hantera vargkonflikten. Olagligt dödande motiveras också av bland annat hat, rädsla, olägenheter orsakade av varg (t.ex. angrepp på hundar) samt missnöje med förvaltningen av vargstammen.

Målet med VargLIFE är att öka medborgarnas förtroende för både myndigheternas verksamhet och för deras förmåga att hantera vargkonflikten. Myndigheterna hanterar konflikter i samarbete med viltförvaltningen och medborgarna.

Patrullen ingriper i synnerhet i jaktbrott

Polisinrättningen i Östra Finlands och Forststyrelsens gemensamma patrull övervakar under projektet speciellt iakttagandet av jaktlagen och jaktförordningarna samt bistår vid behov vid förundersökning av jaktbrott.

Den gemensamma patrullen bestående av en polis och en jakt- och fiskeövervakare fokuserar på att övervaka olagligt dödande av varg, men ingriper i alla brott som uppdagas i arbetet. Paret utarbetar åtgärder i situationer där vargen utgör ett hot mot människor, hundar eller husdjur. Till deras uppgifter hör även att övervaka att fördrivningar av varg och avlivningar med dispens sker på ändamålsenligt sätt.

Patrullen övervakar också den allmänna ordningen och säkerheten i glesbygderna, såsom rattfylleri. Vid behov svarar patrullen också på polisuppdrag enligt principen om närmaste patrull.

Polisinrättningen i Östra Finlands och Forststyrelsens gemensamma patrull är den första i sitt slag. Forststyrelsen har gedigen erfarenhet av och nätverk inom jakt- och fiskeövervakning. Med hjälp av polisens befogenheter kan patrullen arbeta på både privatägd och statsägd mark. Projektet bidrar till närmare och bättre samarbete mellan övervakningsmyndigheterna, så som samarbetet mellan Forststyrelsen, Gränsbevakningsväsendet och polisen. Samarbetet stärker speciellt myndigheternas förmåga att förebygga jaktbrott mot stora rovdjur. Bästa praxis och lärdomar från projektet sprids genom myndigheternas årliga utbildningsevenemang.

Patrullens verksamhet leds och övervakas på samma sätt som alla operativa polisenheter. Resultaten registreras dagligen och sammanfattas årligen i en offentlig rapport. Redovisningen omfattar bland annat antalet övervakningskontroller, antalet brott och förseelser som uppdagats vid övervakningen samt antalet utbildningar, evenemang och aktiviteter i vilka patrullen har deltagit. Rapporten publiceras på projektets webbplats i januari/februari. Om patrullen misstänker ett brott, till exempel olagligt dödande av varg, delger den sin misstanke enligt bestämmelserna i förundersökslagen.

Viktigast är samarbetet med medborgarna

Patrullen träffar lokalinvånare året om och samarbetar med dem på gräsrotsnivå. Patrullen jobbar i huvudsak i Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax, men vid behov även i andra landskap. Patrullen deltar i aktiviteter, evenemang och seminarier samt syns i de lokala medierna och berättar om sitt arbete via VargLIFEs sociala mediekanaler.

I situationer där vargen orsakar oro, hot eller fara för medborgarna måste myndigheterna ge anvisningar och råd samt vidta åtgärder för att avhjälpa problemen. Vid sina möten med allmänheten ger patrullen anvisningar och råd för hur människor ska handla i olika konfliktsituationer med varg. Patrullen samarbetar också på många olika sätt med viltförvaltningen och de lokala rovdjurskontaktpersonerna med att övervaka vargar och hantera konflikter.

Tips till patrullen

Patrullen har en tipstelefon till vilka man kan ringa in tips om brott. Patrullen behöver information och hjälp från medborgarna i Östra Finlands polisavdelning. Text- och WhatsApp-meddelanden kan nu skickas till patrullen till 050 534 3174. Speciellt information eller misstankar om olaglig verksamhet mot vargar välkomna.

Man kan ringa in tips anonymt. Polisen rekommenderar dock att den som ringer in ett tips uppger sitt namn och sina kontaktuppgifter så att polisen kan precisera informationen senare. Alla tips hanteras konfidentiellt.

När du lämnar ett tips om brott, tänk på att:

  • Så noga som möjligt beskriva vad som har hänt eller som eventuellt kommer att hända.
  • Också berätta när och var det hände.
  • Också berätta för polisen om du vet vem eller vilka som var med.
  • Meddela vilken tidpunkt du ringde om du kommer till en automatisk svarare.

Alla tips beaktas och de kontrolleras med andra källor.

Vill du veta mer om detta? Klicka på länkarna för intressant läsning.

Yles redaktör följde med patrullen: ”Vargpatrullen ska motverka tjuvjakt och se till så människa och varg kan leva sida vid sida” (svenska.yle.fi)

Meddelande: En gemensam patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare förebygger olagligt dödande av varg i östra Finland (epressi.com)

Forststyrelsens årliga övervakningsrapporter (eraluvat.fi)

Vetenskapliga artiklar om mortaliteten hos varg och olagligt dödande av varg (på engelska):

 

Omslagsbild: © VargLIFE

Nyheter om detta temat

Partners och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo