Kommunikation

Teman

Medborgarna, medierna och riksdagen får tillförlitlig, aktuell och mångsidig information om vargen.

Vargen väcker debatt och medborgarna vill gärna ha information om ämnet. Debatten är stundvis frän och många har en åsikt i den. Det kan vara svårt att skilja mellan fakta och fiktion i påståendena eller utröna om informationen är aktuell. Trots de många olika synpunkterna och åsikterna om stamförvaltningen av varg, är vi övertygade av att samarbetet och dialogen kan utvecklas.

Öppen och regelbunden kommunikation är A och O

VargLIFE lägger fram forskningsrön om vargen. Vi informerar om projektets framskridande och resultat regelbundet på vår webbplats, i sociala medier och via traditionella medier. Vi sammanställer och populariserar forskningsrön om vargen, dess beteende och biologi.

Vi följer också med vargdebatten och analyserar på vilket sätt och hur ofta vargen och stamförvaltningen av varg nämns i nyhetsbevakningen. Vi utarbetar under projektet en mediemonitor som med hjälp av artificiell intelligens identifierar och klassificerar nyheter med vargrelaterade teman. Vi publicerar regelbundet resultat från mediemonitorn.

Vi inhämtar synpunkter från intressenter som representerar produktions- och tamdjursbönder, naturentusiaster, jägare och markägare.

Information sprids ut genom många kanaler

Projektets viktigaste kommunikationskanal är webbplatsen. Dessutom informerar vi om projektet på Facebook, Twitter och Instagram. Projekt har ett nyhetsbrev (luonnonvarakeskus.microsoftcrmportals.com) också.

Vi bjuder på uppslag för artiklar och intervjuer för redaktörer. Vi ordnar årligen kaffestunder för redaktörer i vargområden, som handlar om aktuella teman i respektive område. Dessutom ordnar vi fältexkursioner om åtgärderna i projektet för redaktörer som intresserar sig för natur, vildmark och miljö.

Vi ordnar årligen ett evenemang för riksdagsledamöter där vi presenterar forskningsrön och diskuterar aktuella teman kring vargar och VargLIFE.

Vi tar fram utbildnings- och läromaterial för barn och unga samt vuxna med intresse för temat. Experter från projektet besöker skolor och berättar om de stora rovdjuren och förklarar hur man ska bete sig om man möter rovdjur.

Under åren 2021 och 2022 ordnar vi i Västra Nyland evenemang med vargtema för allmänheten. Evenemangen ingår i ett projektpaket som genomförs av Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.

Vi uppdaterar webbplatserna luonnonvaratieto.luke.fi (tidigare riistahavainnot.luke.fi) och suurpedot.fi för att aktuell information om vargen ska finnas tillgänglig även efter det sexåriga projektet.

Tidsplan och genomfört arbete

Information om projektets framskridande och resultat läggs ut vår på webbplats och i sociala medier. Samarbete med redaktörer pågår under hela projektet.

Varje år organiserar projektet evenemang för riksdagsledamöter och redaktörer.

År 2019 inleds projektet och VargLIFE-konton lanseras i sociala medier.

År 2020 färdigställs ett faktapaket om vargen för riksdagsledamöter och redaktörer samt utbildnings- och läromaterial om rovdjur för skolelever, medborgare och rovdjurskontaktpersoner.

År 2021 ordnas ett möte för allmänheten kring temat varg i Västra Nyland. De första besöken på skolor görs.

År 2022 ordnas i Helsingfors ett seminarium om konflikter mellan människa och varg. Ett andra möte för allmänheten ordnas kring temat varg i Västra Nyland. Skolbesöken fortsätter.

Åren 2023–2024 ordnas skolbesök och evenemang för medier och riksdagsledamöter så som under tidigare år.

År 2025 utvärderas kommunikationen om projektet och kommunikationens genomslag. En slutrapport publiceras.

Efter projektet fortsätter parterna kommunikationssamarbetet Informationen och kommunikationsmaterialet från projektet finns tillgängligt för allmänheten via suurpedot.fi och riistahavainnot.fi.

Har du intressanta uppslag för kommunikationsteman eller vill du ge oss feedback?

Vi välkomnar idéer och synpunkter! Kontakta oss per e-post på susilife@luke.fi.

 

Omslagsbild: © Vastavalo / Riitta Weijola

Nyheter om detta temat

Partners och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo